Študentská vedecká
a odborná činnosť

Vážení kolegovia, milí študenti!

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine umožňuje svojim študentom každoročne sa podieľať na študentskej vedecko-výskumnej činnosti. Nadobudnuté poznatky a výsledky môžu študenti prezentovať na študentskej vedeckej konferencii, ktorú vyhlasuje dekan fakulty.

Čo je to ŠVOČ?

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) bola hneď od začiatku pôsobenia Lekárskej fakulty v Martine neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho procesu budúcich lekárov. Konferencia ŠVOČ bola založená v roku 1972. Prvá písomná zmienka o konaní konferencie ŠVOČ je však až z roku 1976, kedy sa teda konala v poradí už 5. fakultná konferencia. Predchádzajúce programy sa nám žiaľ nepodarilo získať a predpokladáme, že sa ani nezachovali. To čo sa zachovalo je možné vidieť v archíve ŠVOČ.

Študentská vedecká a odborná činnosť  sa riadi  Vnútorným predpisom č. : Štatút Študentskej vedeckej a odbornej činnosti

Študentská vedecká a odborná činnosť je dobrovoľná vedecká aktivita študenta JLF UK v Martine. Je to spôsob ako sa môže študent aktívne zapojiť do reálneho výskumu na fakulte. Samotná ŠVOČ vedie študentov k vedeckému mysleniu, tvorivej vedeckej práci a invencii. Môže byť dobrým základom pre diplomovú prácu a tiež môže byť prvotným krokom k perspektívnemu uplatneniu sa na trhu práce po skončení štúdia. Ďalším ocenením práce študentov je tiež zvýhodnenie pri výberovom konaní na zahraničné mobility.

Kto organizuje ŠVOČ?

Študentskú vedecku a odbornú činnosť na JLF UK v Martine koordinuje výbor ŠVOČ. Administratívne ŠVOČ spadá pod Referát doktorandského štúdia – doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD., (prvý prodekan a prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium).

Organizačný výbor ŠVOČ sa riadi  Vnútorným predpisom č. : Štatút Študentskej vedeckej a odbornej činnosti

Organizačná štruktúra: 

doc. RNDr. Michal Šimera, PhD., predseda ŠVOČ    email: michal.simera@uniba.sk; tel.: +421 43 2633 431
Mgr. Ivan Farský, PhD., podpredseda ŠVOČ

Členovia výboru:

prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.
Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.
Mgr. Ivan Farský, PhD.
MUDr. Tomáš Buday, PhD.                                                                                                                                                                                                                  Ing. Marcel Veterník, PhD.                                                                                                                                                                                                                  RNDr. Pavol Mikolka, PhD.                                                                                                                                                                                                                  Mgr. Denisa Beriková

 

Kto je to dobrovoľný a kto kvalifikovaný stážista ŠVOČ?

Dobrovoľný stážista pôsobí na ústave alebo klinike bez nároku na odmenu. Svoju činnosť môže po dohode so školiteľom ŠVOČ začať a ukončiť kedykoľvek. Nie je povinný prezentovať dosiahnuté výsledky ŠVOČ na fakultnej konferencii.

Kvalifikovanému stážistovi patrí za jeho činnosť odmena. S fakultou podpisuje dohodu o brigádnickej činnosti (spravidla 25 hodín mesačne, na 7 mesiacov od novembra do mája). Je povinný prezentovať dosiahnuté výsledky ŠVOČ na konferencii.

Kvalifikovaní a dobrovoľní stážisti sa riadia Vnútorným predpisom č. : Štatút kvalifikovaných a dobrovoľných stážistov

Čo je to konferencia ŠVOČ?

Cieľom fakultnej súťaže (konferencie ŠVOČ) je priniesť do rutinnej vzdelávacej študijnej práce nové impulzy a vytvárať priestor pre aktívnych študentov na prezentáciu vlastných názorov týkajúcich sa aktuálnych medicínskych problémov.

Účasť na konferencii je možnosťou zdokonaliť sa v prezentácii, obhajobe a argumentácii dosiahnutých výsledkov pred odbornou komisiou a verejnosťou. Najlepšie práce študentov sú odmeňované finančnými a vecnými cenami a postupujú na ďalšie súťaže a konferencie ŠVOČ v rámci Slovenska a zahraničia.

Súťaží sa spravidla v sekciách:

  • Teoretická sekcia
  • Predklinická sekcia
  • Klinická sekcia
  • Sekcia nelekárskych študijných programov

Odborná porota vyberie najlepšie prezentácie v každej sekcii a udelí:

1. miesto

2. miesto

3. miesto

Každé miesto dostane diplom, finančnú odmenu a vecné dary.

Počas jednotlivých sekcií budú môcť študenti hlasovať cez mobilnú aplikáciu za najlepšiu prezentáciu svojich spolužiakov. Prezentujúci študent, ktorý v študentskom hlasovaní v danej sekcii získa najviac hlasov, získa vecnú cenu. Zo študentov, ktorí sa zúčastnili hlasovania v danej sekcii, bude vyžrebovaný jeden študent, ktorí získa vecnú odmenu.

Študentská vedecká a odborná činnosť JLF UK v Martine

Copyright © 2022 JLF UK Martin