Študentská vedecká
a odborná činnosť

TÉMY ŠVOČ 2023/2024
Kliniky UNM a ústavy JLF UK

V prípade záujmu o riešenie témy ŠVOČ, kontaktujte prosím príslušného školiteľa mailom / telefonicky.

I. interná klinika a Transplantačné centrum

Názov témy: Zmeny kostnej denzity a liečba osteoporózy u pacientov po transplantácii obličky
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.
Email: ivana.dedinska@uniba.sk
Poznámky:

Názov témy: Roxadustat v liečbe anémie u pacientov po transplantácii obličky
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.
Email: ivana.dedinska@uniba.sk
Poznámky:

Názov témy: Hodnotenie hemostázy u pacientov so psoriázou
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: MUDr. Martin Juraj Péč
Email: pec5@uniba.sk
Poznámky:

Interná klinika - Gastroenterologická

Názov témy: Postprocedurálny manažment pacientov po perorálnej endoskopickej myotómii – retrospektívna analýza
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: MUDr. Martin Ďuriček, PhD.
Email: martin.duricek@gmail.com
Poznámky: TÉMA JE REZERVOVANÁ

Názov témy: Zmeny agregability trombocytov u pacientov s akútnou pankreatitídou
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: MUDr. Martin Schnierer PhD.
Email: martinschnierer@gmail.com
Poznámky:

Rádiologická klinika UNM

Názov témy: MR spektroskopie tumorov mozgu.
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: od 4. ročníka
Školiteľ: MUDr. Martin Števík, PhD.
Email: m.stevik@unm.sk

Poznámky:

Klinika detskej chirurgie JLF UK a UNM

Názov témy: Kvalita života pacientov na liečbe podtlakovým zvonom
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: MUDr. Marián Molnár, PhD., MBA
Email: marian.molnar@uniba.sk
Poznámky:

Názov témy: Úspešnosť konzervatívnej liečby pectus excavatum po prvých 4 mesiacoch aplikácie podtlakového zvonu
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: MUDr. Marián Molnár, PhD., MBA
Email: marian.molnar@uniba.sk
Poznámky:

Klinika pneumológie a ftizeológie

Názov témy: Staging a operabilita novodiagnostikovaných zhubných nádorov pľúc v UNM v roku 2023
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: MUDr. Ľuboš Hamada
Email: lubos.hamada@uniba.sk
Poznámky:

Ústav klinickej biochémie

Názov témy: Nové biochemické markery pri miernom traumatickom poškodení mozgu
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.
Email: dusan.dobrota@uniba.sk
Poznámky:

Názov témy: Analýza biomarkerov sclerosis multiplex v cerebrospinálnom moku
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: doc. MUDr. Daniel Čierny, PhD.
Email: daniel.cierny@uniba.sk
Poznámky:

Klinika hematológie a transfuziológie

Názov témy: Funkčná a štrukturálna charakteristika fibrinogénových mutácií v FGA géne
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: MUDr. Tomáš Šimurda, PhD.
Email: tomas.simurda@uniba.sk
Poznámky:

Názov témy: Farmakogenetika vybraných nových perorálnych antikoagulancií
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD., RNDr. Jana Žolková, PhD.
Email: juraj.sokol@uniba.sk
Poznámky:

Ústav patologickej anatómie

Názov témy: Expresia p53 proteínu v difúznych veľkobunkových B-lymfómoch a jej prognostický význam
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: MUDr. Katarína Lešková, PhD.
Email: leskova45@uniba.sk
Poznámky:

Názov témy: Cytologické vyšetrenie ochorení dolného respiračného traktu
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: MUDr. Jozef Mičák, PhD.
Email: jzf.micak@gmail.com
Poznámky:

Názov témy: Bioptická analýza nádorov pleury
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: MUDr. Jozef Mičák, PhD.
Email: jzf.micak@gmail.com
Poznámky:

Klinika detí a dorastu, JLFUK a UNM

Názov témy: Neinvazivna ventilačná liečba u detí so spankovymi poruchami dýchania
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: Mudr. Anna Ďurdiková, PhD., Mudr.Peter Ďurdik, PhD.
Email: anna.sujanska@gmail.com
Poznámky:

Názov témy: Genotypová a fenotypová charakteristika pacientov s primárnou ciliárnou dyskinezou
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: Mudr. Anna Ďurdiková, PhD., Mudr.Peter Ďurdik, PhD.
Email: anna.sujanska@gmail.com
Poznámky:

Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie

 Názov témy: Voľná téma podľa požiadavky študenta
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: MUDr. Michal Hošala, PhD.
Email: hosalamichal@gmail.com
Poznámky: 

Názov témy: Hiatové a difragmatické hernie
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: MUDr. Michal Hošala, PhD.
Email: hosalamichal@gmail.com
Poznámky:

Názov témy: Neuroendokrinné tumory žalúdka
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: MUDr. Michal Hošala, PhD.
Email: hosalamichal@gmail.com
Poznámky:

Názov témy: Metabolicko bariatrická chirurgia
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: MUDr. Michal Hošala, PhD.
Email: hosalamichal@gmail.com
Poznámky:

Názov témy: Využitie LARS dotazníka na zhodnotenie kvality života u pacientov po nízkej prednej resekcii rekta
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: MUDr. Michal Hošala, PhD.
Email: hosalamichal@gmail.com
Poznámky:

Názov témy: Výživa v onkochirurgii
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: MUDr. Adam Švec, PhD.
Email: adsilsvec@gmail.com
Poznámky:

Názov témy: Diagnostika a liečba arostomického leaku po resekcii rekta
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: MUDr. Miroslav Slezák, PhD.
Email: slezak27@uniba.sk
Poznámky:

Názov témy: Skríning karcinómu prsníka u žien
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: Doc. MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH
Email: marino.smolar@gmail.com
Poznámky:

Názov témy: Význam výživy pre onkologického pacienta v nemocničnom i domácom prostredí a jeho informovanosť
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: MUDr. Ivana Daňová, PhD.
Email: danova.ivana@gmail.com
Poznámky:

Neurochirurgická klinika

Názov témy: Komplikácie prednej krčnej diskektómie
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: MUDr. René Opšenák, PhD.
Email: opsenak@gmail.com
Poznámky:

Názov témy: Zanorenie medzistavcovej klietky po prednej krčnej diskektómii a fúzii
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: MUDr. René Opšenák, PhD.
Email: opsenak@gmail.com
Poznámky:

Názov témy: Hodnotenie kognitívnych a rečových funkcií mozgu u neurochirurgických pacientov
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: prof. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., MBA; Mgr. Iveta Fillová
Email: branislav.kolarovszki@uniba.sk
Poznámky:

Názov témy: Analýza rizikových faktorov vo vzťahu k rozvoju komplikácií u pacientov s úrazom hlavy
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: prof. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., MBA
Email: branislav.kolarovszki@uniba.sk
Poznámky: TÉMA JE REZERVOVANÁ

Názov témy: Liečba polohových deformít hlavy u detí pomocou remodelačnej kraniálnej ortézy
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: MUDr. Romana Richterová, PhD.; Prof. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., MBA
Email: romana.richterova@gmail.com
Poznámky:

Názov témy: Endoskopická liečba kraniosynostózy
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: MUDr. Romana Richterová, PhD.; Prof. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., MBA
Email: romana.richterova@gmail.com
Poznámky:

Neurologická klinika

Názov témy: 
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ:
Email: 
Poznámky:

 

Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz

Názov témy: Pribudliny v alkoholických nápojoch a ich vplyv na ľudský organizmus
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: MUDr. Richard Sivulič
Email: sivulic2@uniba.sk
Poznámky:

Názov témy: Trendy v užívaní psychoaktívnych látok vodičmi motorových vozidiel v rokoch 2022-2023
Minimálny požadovaný ročník a rezervácia témy: 
Školiteľ: MUDr. Veronika Rybárová, PhD.
Email: veronika.rybarova@uniba.sk
Poznámky: TÉMA JE REZERVOVANÁ

 

Študentská vedecká a odborná činnosť JLF UK v Martine

Copyright © 2022 JLF UK Martin